CONTIDOS

Contidos

Contidos transversais 

Bloque 1.

B1.1. Textos filosóficos e pertencentes a outras ramas do saber relacionados coas temáticas filosóficas estudadas.
B1.2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica e de discursos orais, mane-xando as regras básicas da retórica e a argu-mentación
B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes.
B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións filosóficas, elaborando de xeito colaborativo esquemas, mapas conceptuais, táboas crono- lóxicas e outros procedementos útiles, median- te o uso de medios e plataformas dixitais.

Contidos


TEMA 1: O SABER FILOSÓFICO

B2.1. A Filosofía. O seu sentido, a súa necesidade e a súa historia.
B2.2. O saber racional. A explicación pre-racional: mito e maxia. A explicación racional: a razón e os sentidos.
B2.3. Funcións e vixencia da Filosofía.
B2.4. As disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico.
B2.5. Racionalidade teórica e práctica.
B2.6. O saber filosófico a través da súa historia. Características da Filosofía.

TEMA 2: O LÍMITES DO COÑECEMENTO

B.3.1.A teoría do coñecemento.
B3.2. Graos e ferramentas do coñecer: razón, entendemento, sensibilidade.
B.3.3. A abstracción.
B.3.4. Os problemas implicados no coñecer: as súas posibilidades, os seus límites, os intereses, o irracional.
B.3.5. O problema filosófico do coñecemento.
B.3.6. A verdade como propiedade das cousas. A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e adecuación.
B.3.7. Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á verdade.


TEMA 3: CIENCIA E MÉTODO CIENTÍFICO

B.3.8. Filosofía, ciencia e tecnoloxía. A filosofía da ciencia.
B.3.9. Obxectivos e instrumentos da ciencia.
B.3.10. O método hipotético-dedutivo.
B.3.11. A investigación científica na modernidade e na época contemporánea: das matemáticas e a técnica como ferramentas de coñecemento e interpretación fundamentais.á reformulación dos conceptos clásicos.
B.3.12. Técnica e Tecnoloxía: saber e praxe
B.3.13. Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico: o problema da indución
B.3.14. A visión aristotélica do quefacer científico.
B.3.15. A interrelación entre a filosofía e a ciencia.

TEMA 4: A REALIDADE E AS COSMOVISIÓNS CIENTÍFICAS

B4.1. A metafísica como explicación teórica da realidade.
B4.2. A pregunta polo ser como punto de partida da Filosofía. Platón vs. Aristóteles.
B4.3. A interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: o problema da aparencia e a realidade.
B4.4. A pregunta pola orixe e estrutura do real.
B4.5. A caracterización da realidade: o cambio ou a permanencia, o substancialismo estático fronte o devir. Esencialismo e existencialismo.
B4.6. A necesidade de categorizar racionalmente o real.
B4.7. As cosmovisións científicas sobre o universo. A filosofía da Natureza como admiración filosófica pola Natureza.
B4.8. O paradigma cualitativo organicista: O universo aristotélico.
B4.9. O Universo máquina: a visión mecanicista na Modernidade. Supostos epistemolóxicos do modelo heliocéntrico: A busca das leis universais dun Universo infinito. Determinismo, regularidade, conservación, economía e continuidade.
B4.10. A visión contemporánea do Universo.
B4.11. O reencontro da Filosofía e a Física na Teoría do Caos.

TEMA 5: A DEFINICIÓN DO SER HUMANO. ANTROPOLOXÍA FILOSÓFICA. A VISIÓN DO SER HUMANO AO LONGO DA HISTORIA E O SENTIDO DA EXISTENCIA HUMANA

B5.1. A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: A antropoloxía filosófica.
B5.2. As implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e Bioloxía.
B5.3. A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da identidade propia humana.
B5.4. A visión grega: o heroe homérico: concepto socrático; dualismo platónico, o animal racional e político aristotélico, materialismo e individualismo helenista.
B5.5. O pensamento medieval: creación á imaxe divina, nova concepción do corpo e a alma, da morte, da liberdade.
B5.6. O Renacemento: antropocentrismo e humanismo.
B5.7. A Modernidade e o século XIX: razón, emocións e liberdade.
B5.8. O ser humano na filosofía contemporánea.
B5.9. As visións filosóficas orientais: budismo, taoísmo e hinduísmo.
B5.10. Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana.
B5.11. A cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a Historia, a necesidade de transcendencia.
B5.12. A reflexión filosófica sobre o corpo.
B5.13. As distintas teorías filosóficas sobre a relación mente-corpo

TEMA 6. A ÉTICA

B2.5. Racionalidade teórica e práctica.
B6.1. A orixe da Ética occidental: Sócrates vs. Sofistas.
B6.2. A Ética como reflexión sobre a acción moral: carácter, conciencia e madureza moral.
B6.3. Principais teorías sobre a moral humana.
B6.4. A busca da felicidade.
B6.5. A boa vontade: Kant.
B6.6. A xustiza como virtude ético-política.
B6.7. Relativismo e universalismo moral.

TEMA 7: A POLÍTICA.

B6.8. Os fundamentos filosóficos do Estado.
B6.9. Principais interrogantes da Filosofía Política.
B6.10. A Xustiza segundo Platón.
B6.11. O convencionalismo nos Sofistas.
B6.12. O realismo político: Maquiavelo.
B6.13. O contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu.
B6.14. A paz perpetua de Kant
B6.15. Os fundamentos filosóficos do capitalismo no s.XIX. John Stuart Mill. Alienación e ideoloxía segundo Marx.
B6.16. A disputa política entre Popper e a Escola de Frankfurt.
B6.17. A función do pensamento utópico
B6.18. Legalidade e lexitimidade.


TEMA 8: A CAPACIDADE SIMBÓLICA DO SER HUMANO: ARTE E CREATIVIDADE

B6.19. A capacidade simbólica, E. Cassirer.
B6.20. A creatividade, H. Poincaré.
B6.21. A Estética filosófica, función e características.
B6.22. A arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica da realidade.
B6.23. A Estética filosófica e a capacidade simbólica do ser humano. A realidade dende a arte, a literatura e a música.
B6.24. As relación da arte coa ética, o coñecemento e a técnica.
B6.25. O sentimento, a experiencia e o xuízo estético. A beleza. Creación artística e sociedade. Abstracción artística e pensamento metafísico. A arte como xusti-ficación ou como crítica da realidade.
B6.26. A Filosofía e a arte. Filosofía e literatura. A Filosofía e a música.

TEMA 9: REGRAS DA ARGUMENTACIÓN: LÓXICA SIMBÓLICA E RETÓRICA DO DISCURSO.

B6.27. Retórica, argumentación e lóxica: a comunicación dende a filosofía.
B6.28. A importancia da comunicación e a súa relación coa linguaxe, a verdade e a realidade.
B6.29. A lóxica proposicional.
B6.30. A Retórica e a composición do discurso
B6.31. A argumentación: regras e ferramentas do diálogo e a demostración de argumentos.
B6.32. Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos universais e o erro argumentativo da xeneralización apresurada.

TEMA 10: FILOSOFÍA E EMPRESA.

B6.33. A filosofía e a empresa como proxecto racional.
B6.34. O modo metafísico de preguntar para deseñar un proxecto vital e de empresa.
B6.35. Os procesos de cuestionamento e a importancia da definición de obxectivos
B6.36. Proceso de análise racional do conxunto dun sistema, dos elementos que o integran e da orde racional que subxace á estrutura lóxica dun proxecto, vital e empresarial.
B6.37. Importancia do diálogo e da defensa argumentativa de proxectos, fins e medios.
B6.38. Deseño dun proxecto vital e laboral. Papel da Estética no desenvolvemento do pensamento creativo e innovador.
B6.39. Importancia da ética para establecer o sistema de valores no traballo.
B6.40. Razón crítica en tanto que reguladora da acción humanaCONTIDOS (2007-2015)
UNIDADE 1: FILOSOFÍA, CIENCIA E OUTRAS FORMAS DE SABER
UNIDADE 2: A FILOSOFÍA COMO RACIONALIDADE TEÓRICA: VERDADE E
REALIDADE
UNIDADE 3: A FILOSOFÍA COMO RACIONALIDADE PRÁCTICA: ÉTICA E FILOSOFÍA
POLÍTICA
UNIDADE 4: AS PREGUNTAS FUNDAMENTAIS DA FILOSOFÍA
UNIDADE 5: QUE É O SER HUMANO?
UNIDADE 6: INDIVIDUO, SOCIEDADE E CULTURA
UNIDADE 7: EXPRESAR O MUNDO, UNHA PECULIARIDADE HUMANA
UNIDADE 8: CONCEPCIÓNS FILOSÓFICAS DO SER HUMANO
UNIDADE 9: OS FUNDAMENTOS DA ACCIÓN MORAL
UNIDADE 10: ÉTICAS DA FELICIDADE E DA XUSTIZA.
UNIDADE 11: A CONSTRUCIÓN FILOSÓFICA DA CIDADANÍA
UNIDADE 12: ORIXE E LEXITIMIDADE DO PODER POLÍTICO
UNIDADE 13: FUNDAMENTOS DO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DEREITO
UNIDADE 14: PRINCIPIOS LEXITIMADORES DA ACCIÓN DO ESTADO
UNIDADE 15: MODELOS DE DEMOCRACIA E CIDADANÍA COSMOPOLITA 

No hay comentarios:

Publicar un comentario